نمایش ۱ - ۱ کالا از ۱

برای ارتباط چند سوئیچ سیسکو به هم ما از استک ها استفاده میکنیم، بعضی از سوئیچ ها دارای استک می باشند و در ما بقی سوئیچ ها باید این استک جداگانه خریداری شود. انواع مختلف استک ها انواع تکنولوژی ها و سرعت ها را ارائه می کنند.

مقایسه ( 0 مورد )